Ruilen en retourneren

Uiteraard hoop ik dat u zeer tevreden zult zijn met de artikelen die u bestelt. Maar mocht u (een deel van ) uw bestelling willen annuleren of ( indien ontvangen)  retourneren, dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@het-berenstoepke.nl. U kunt hierbij gebruik maken van de tekst van het modelformulier voor herroeping \ retourformulier, dat u helemaal onderaan deze pagina kunt vinden, maar u mag ook uw eigen tekst gebruiken. In plaats van een email kunt u ook een papieren brief sturen naar P.C. Bochove - van Duuren,  Harderwijkstraat 45, 2573ZB Den Haag.

Laat s.v.p. eerst aan mij weten dat u gaat retourneren en om welke artikelen het gaat. Ga hierna pas over tot het retourzenden van de artikelen. Het retouradres is :

P.C. Bochove - van Duuren, Harderwijkstraat 45, 2573ZB, Den Haag

De verzendkosten voor het retour sturen van uw bestelling zijn voor uw eigen rekening, en retourneren is voor uw eigen risico.  Geretourneerde artikelen die zoekraken bij de post vergoed ik niet.  Retourneren met verzendcode en track&trace is voor uzelf aan te raden, zodat u kunt achterhalen waar uw retourzending zich bevindt.

Als u één of meerdere artikelen wilt ruilen, dan werkt dat hetzelfde als retourneren. U kunt dan een nieuwe bestelling plaatsen voor het produkt dat u wilt hebben. Het produkt dat u niet meer wilt hebben stuurt u retour en daarvan krijgt uw geld terug. 

Zodra het pakje bij mij aankomt, en de geretourneerde artikelen verkeren nog in goede verkoopbare staat, dan ga ik over tot terugbetaling.

Als u alle bestelde artikelen retourneert, dan krijgt u het volledige aankoopdrag terug + de verzendkosten die u bij de aankoop heeft betaald om de artikelen naar u toe te laten sturen.

Besluit u een deel van uw bestelling te houden, en stuurt u het andere deel retour, dan krijgt u alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen vergoed, maar niet de verzendkosten die u bij de aankoop heeft betaald om de artikelen naar u toe te laten sturen. 

Retourzenden is voor uw eigen risico; zie artikel 8 lid 4 van de Algemene Voorwaarden: Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument."  Als de artikelen beschadigd of incompleet bij mij aankomen, dan krijgt u alleen het deel van uw aankoop vergoed dat nog verkoopbaar is. Komen uw geretourneerde artikelen helemaal niet bij mij aan, dan komt u helaas niet aanmerking voor terugbetaling van deze aankoop. Uiteraard hoop ik dat deze situatie zich nooit voor zal doen. U kunt het risico zoveel mogelijk beperken door de volgende verpakkingsintructies ter harte te nemen: 

 • Gebruik dezelfde verpakking als waarin u de artikelen heeft ontvangen. 
 • Vul de lege ruimtes in de verpakking goed op zodat er tijdens de verzending niets gaat rammelen of schuiven.
 • Gebruik voldoende breed plakband om de doos aan buitenkant dicht te plakken en plak het helemaal rondom de doos,  in de lengte en de breedte, dus ook kruislings op de naden van de deksel en de bodem. 
 • Zorg dat niet alleen het retouradres, maar ook uw eigen naam en adres op de verpakking staan en dat het etiket met adressen stevig vastgeplakt zit op de doos. Zorg dat uitsluitend dàt etiket zichtbaar is, en dat oude adres-etiketten verwijderd of aan het zicht onttrokken worden. 
 • Kies altijd voor verzending met verzendcode en track & trace. Dit is vooral een aandachtspunt bij pakjes die door de brievenbus passen. Goedkope brief-frankering zonder verzendcode en track & trace kan achteraf duurkoop worden als uw retourpakketje zoek raakt bij de post. 

Het volledige artikel voor herroepingsrecht + het modelformulier voor herroeping\retourformulier kunt u hieronder vinden :

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping ( te vinden onderaan deze pagina)  of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer, bijvoorbeeld via een emailbericht

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

Modelformulier voor herroeping \ retourformulier:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Het Berenstoepke

Adres voor post en retouren: Harderwijkstraat 45 , 2573ZB, Den Haag

email: info@het-berenstoepke.nl

website: www.het-berenstoepke.nl

 • Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de verkoop van het volgende product \ de volgende producten: 


 • Product(en) is \ zijn ontvangen op de volgende datum: 


 • Mijn naam is:


 • Mijn adres is: 


 • Mijn handtekening: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


   

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 Het Berenstoepke | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel